فاطمه درکی

دوبلور و نریتور
درباره فاطمه درکی

بیوگرافی این هم تیمی در حال نگارش است

جزئیات شخصی :
مهارت :
گوینده تیزر‌های تلویزیونی,
نمونه کارهای فاطمه درکی :
رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب